Privacyverklaring

Privacyverklaring website plateauKUNST.nl – v01202306

De website ‘plateauKUNST.nl’ is eigendom van Stichting plateauKUNST, KvK-nummer: 65212401, RSIN-nummer: 856022585. Adres / secretariaat: Gasthuis 20, 6268NN Bemelen, Nederland

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN en bijbehorende grondslag

Website:

Cookies
plateauKUNST.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies: analytische cookies die géén inbreuk maken op uw privacy. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens t.b.v. analyse
Wij gebruiken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens anders dan de hiervoor vermelde.  Een uitzondering is het gebruik van cookies en IP-adresgegevens ten behoeve analyse software voor de optimalisering van onze site en het meten van effecten van eventuele campagnes. Dit doen wij met Google Analytics. Google analytics-gegevens zijn door ons afgeschermd en geanonimiseerd en beantwoorden aan de AVG eisen (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wet waar het allemaal om draait). Het IP-adres wordt gemaskeerd en is dus deels versleuteld /onzichtbaar gemaakt en dus niet herleidbaar, er is een verwerkersovereenkomst met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Sociale media
Met betrekking tot onze Sociale Media pagina’s (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Flickr etc.) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacyvoorwaarden, met dien verstande dat wij van onze kant de privacy waar mogelijk hebben gemaximaliseerd zover als onze persoonlijke instellingen van deze media dit toelaten.

Mailinglists

Ten behoeve van onze mailings: Voornaam, Achternaam, e-mailadres.
Grondslag: deze gegevens zijn van belang om u – uitsluitend op uw verzoek – mailings te sturen via e-mail. De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en ze worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Toestemming
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via stichtingplateauKUNST@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Website (publiek)
:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: e-mailadres gedurende maximaal 5 jaar. Na 5 jaar zullen we een gerichte mailing doen waarmee u zich opnieuw dient aan te melden.
Interne systemen (relaties):
Onze zakelijke relaties houden wij bij in een volkomen van internet afgescheiden systemen. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze online toegankelijk voor derden. Grondslag: de gegevens zijn noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering c.q. om onze zakelijke verplichtingen na te komen. Deze gegevens bewaren wij gedurende minimaal 7 jaar omdat dit de periode is die de belastingwet ons oplegt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting plateauKUNST  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stichtingplateauKUNST@gmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingplateauKUNST@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart, zodat ze onleesbaar zijn: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aanspreekpunt
Het beheer met betrekking tot de privacy ligt bij de secretaris van stichting plateauKUNST, deze is te bereiken via stichtingplateauKUNST@gmail.com.